Ana Sayfa | Kitaplık | Duyurular | Bize Ulaşın | Linkler | Eski Sayılar | İktisatçılar Sıralaması

e-konomist-Kitaplık

e-konomist Kitaplık sayfası, özellikle Türkçe'de yeni çıkan iktisat kitaplarını tanıtmayı hedeflemektedir.

Öneri ve eleştirilerinizi lütfen iletiniz. 

 

Türkiye'ye Yönelik Yabancı Turizmin İktisadi Etkileri: Akdeniz ve Ege bölgeleri Üzerine bir Araştırma, Alkan Soyak, Derin Yayınları, İstanbul, 2005

Türkiye’de turizm sektörünün ulusal ekonomiye etkileri konusunda abartılı örnekler veren ve sürekli iyimser mesajlar aktaran birçok araştırmacı bulunduğu gerçeğinden hareketle, bu kitapta daha objektif ve gerçekçi bir bakış açısı kullanılmaya çalışılmıştır. Böylesi bir bakış açısıyla, mevcut sorunları görmemezlikten gelip onları ötelemek yerine, sektörün gelecekte daha sağlıklı biçimde gelişimine katkıda bulunulabileceği düşünülmüştür. Bu bağlamda kitapta, özellikle Akdeniz ve Ege Bölgeleri’ne yönelik yabancı turizmin hangi istenmeyen iktisadi etkileri ürettiği, bu etkilerin oluşmasına yol açan yapılanmaların neler olduğu ve bunların dönüştürülmesi sürecinde uygulanması gereken turizm politikalarının neler olabileceğine yönelik genel bir çerçeve sunulması amaçlanmıştır.

Kıbrıs ve Geleceği: Ekonomi - Politik Bir Tartışma, Ed. İrfan Kalaycı, Nobel Yayınları, 2005
Kıbrıs, eskisi gibi salt Türkiye, Yunanistan ve İngiltere arasındaki ezeli bir sorun değildir. Bu sorunun artık bir küreselleşme ve Avrupa Birliği ayağı vardır. Annan planı oylanmasına ve Rum Kesimi -Plan'dan bağımsız olarak - AB üyesi olmasına karşın, Kıbrıs sorunu bitmedi, sadece şekil ve yön değiştirdi. Kıbrıs'ta Annan Planı resmen sona erdi, fakat fiilen devam ediyor; yapılacak rötuşlarla her an işlevsel hale getirilebilir.

 

Türkiye'de Parasal Kesim ve Merkez Bankası İşlemlerinin Analizi, Nadir Eroğlu, Der Yayınevi, İstanbul, 2004

Parasal alandaki gelişmeler dünya ekonomisi içerisinde önemli bir yer tutuyor. Paranın rolü, günlük alışverişlerden, ulusal ekonomiye, uluslar arası ekonomik gelişmelere, hatta ulusal ve uluslar arası politik değişmelere kadar uzanıyor. Bu nedenle parasal gelişmelerin analizi dünyayı anlamakta önemli ipuçları sağlıyor. Bu ipuçlarının doğru değerlendirilmesi ülke ve dünya ekonomisinin sağlıklı bir şekilde kavranmasında temel dayanak teşkil ediyor. Doğal olarak, dünyada ve ülke içinde parasal gelişmelerin analiz edilmesi, para yaratan kurumların bu süreçte oynadıkları rolü ortaya çıkarmakla mümkün. Bu kitabın amacı, Türkiye’de para yaratan kesimlerin ve özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın para arzının belirlenmesindeki etkisini ve ülke ekonomisinin gelişimi içerisinde para politikaları çerçevesinde yaptığı işlemleri ve anlamlarını, kullandığı parasal kavramları açıklamak ve analiz etmektir. Bu çerçeve içerisinde Merkez Bankası bilanço işlemlerini, bilançolarla ilgili diğer büyüklükleri anlamak ve analiz etmek isteyenlerin bu kitaptan yararlanacağını ümit ediyoruz.

                           İktisadi Planlama Ve Türkiye Deneyimi, Alkan Soyak, Der Yayınevi, İstanbul, 2004

 

Ulus devlet ve ulusal iktisat politikaları,  küresel bütünleşme ve yeniden yapılanma adına küresel sermayenin önünde aşılması gereken temel unsurlar olarak belirginleşmektedir.  Bu bağlamda küresel ekonominin yönetimiyle ilişkili politikaların geliştirilmesinde, uluslarüstü planlama kurumları tedricen ulusal kurumların yerine geçmektedir. Bir anlamda ulusal politikalar tarafından biçimlenen ulus devlet fonksiyonu, yerini uluslarüstü kurumlar tarafından biçimlendirilmiş küresel politikalara bırakmaktadır. Bu süreçte bir çok gelişmekte olan ülke ve Türkiye için iktisadi ve sosyal karar alma mekanizması olarak ulusal kalkınma planlaması hızla itibar kaybetmekte ve dönüşüm yaşamaktadır. Kapsam ve nitelik olarak bütüncül kalkınma planlamasından parçacı stratejik planlamaya, planlamanın kontrol gücü açısından da ulusaldan uluslararası ve uluslarüstüne doğru bir kayış söz konusudur

Mali Sermayenin Küreselleşmesi, Mehmet Şişman, Set Yayınevi, İstanbul, 2003

1997 temmuz ayının birinci günü Tayland'da başlayan finans krizinin önce Doğu Asya sonra diğer bölgelerde etkisini göstermesi, finans piyasalarındaki küreselleşme olgusunun geldiği noktayı gözlemlemek açısından ilginç bir deneyimdi. Bu deneyim daha önce yaşanan deneyimlerden en azından biçim olarak farklıydı. 

Bu noktaya nasıl gelindi? Aşırı üretim krizleri devam ediyor mu? Mali sermayenin ulaştığı düzey üretimden bir kopuşu mu ifade ediyor? Bu süreç en çok hangi ülkeleri ve nasıl etkiledi? Kitap, bu sorulara tatmin edici cevaplar bulma çabasında. Konuyla ilgilenenlerin mutlaka okuması gereken bir eser.

Kurumlar, Kurumsal Değişim ve Ekonomik Performans, Douglass C. North, Sabancı Üniversitesi Yayınları, Çeviri: Gül Çağalı Güven, İstanbul, 2002, ISBN 975-8362-18-6

Nobel Ekonomi Ödülü'nü 1993 yılında alan Douglass North, ekonomik yapılar üzerine çığır açan araştırmalarına devam ediyor. Douglass North yerleşik birçok kavrama meydan okuyan bu çalışmasında, uzun zaman dilimleri içinde ekonomilerin büyük farklılıklar gösteren performanslarını açıklıyor. "Hangi kurum bileşimi, değişimden kazanç elde etmeye en uygun ortamı sunar?" sorusunu soran North, kurumların nasıl kalıcı oldukları ve nasıl değiştikleri üzerine geniş bir perspektif sunuyor. North, belli bir anda ve zaman içinde kurumların ve kurumsal değişimin, ekonomilerin performansını nasıl etkilediğini izah etmek için analitik bir çerçeve geliştiriyor.

STRATEJİK DÜŞÜNME, İş, Politika ve Günlük Yaşamın Rekabetçi Yanı, Avinash K. Dixit - Barry J. Nalebuff, Sabancı Üniversitesi Yayınları, Çeviri: Nermin Arık, İstanbul, Aralık 2002, ISBN 975-8362-20-8

Strateji, rakibe üstün gelebilme sanatıdır. Tarafların karşılıklı olarak birbirlerinin düşüncelerini, becerilerini, taktiklerini gözönüne alarak hareket yeteneği geliştirdikleri, dinamik bir sürecin sanatı... Stratejik düşünme ya da Oyun Teorisi ise, dünyanın bu belki de en önemli sanatının ilke, yöntem ve uygulamalarına farklı açılımlar getiren, yepyeni bir disiplin. Stratejik düşünme, küresel ticaretten günlük alışverişe, uluslararası politikadan yerel seçimlere, spor müsabakalarından kağıt oyunlarına, özel ilişkilerden çocuk yetiştirmeye kadar yaşamın her alanında ve herkesin dünyasında yer buluyor. Değişik altyapı ve mesleklerden okurların gözetildiği bu kitap, stratejik düşünmenin ana ilkelerini, çeşitli uygulama alanlarından seçilmiş çok sayıda örnekle ve akıcı bir dille açıklıyor.

Küresel Kapitalizmi Savunmak, Johan Norberg, Çev: M. Acar ve M. Toprak, Liberte Yayınları, Ankara 2003, ISBN 975-6877-71-5 

Küreselleşmeyi eleştiren kişilere, eserlere şöyle bir kulak kabartılıp, göz gezdirildiğinde; söylenen sözlerin, kurulan cümlelerin içi -tamamen olmasa da- boş, temelleri deniz kumundan yapılmış, sloganvari ve hatta büyük bir çoğunluğu komplo teorilerine rahmet okutacak (elbette, tenzih hakkımız saklı olmakla birlikte) ciddiyetsizlikte bir yığından başka bir şey olmadıkları görülecektir.
Türkiye'nin çorak fikir topraklarını değil sulayıp mamur hâle getirmek, soyguncu bir "cowboy" edası ve fütursuzluğuyla at koşturan bütün kollektivistlerin bu gayriahlâkî ve tekelci tavırlarına bir cevap olarak Liberte Yayınevi Johan Norberg'in Küresel Kapitalizmi Savunmak isimli eserini okuyucunun beğenisine sunuyor.
Yazar "insan özgürlüğü fikrinin liberal ekonomik ifadesi" olarak savunduğu küresel kapitalizmin fikir hürriyetinden, insan haklarından, bireyin özgürlüğünden ayrı düşünülemeyeceğini örneklerle göstermeye gayret ediyor; ve başarıyor da.
Başka bir çıkış yolunun olabileceğine inananlara ve bu çıkış yolunu arayanlara...

Osmanlı Maliyesinde Malikane Uygulaması, Erol Özvar, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2003, ISBN 975-640-305-5

XVII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun yüz yüze kaldığı ve çözümü için uğraş verdiği meseleler içerisinde en önemlisi, değişen savaş organizasyonu ve bu değişimin finansmanı idi. XVII. Osmanlı maliyesi, bu sorunu, imparatorluğun uluslar arası ilişkiler içindeki yerini kaybetmeden ve iç düzeni dramatik ve ölümcül değişimlere uğratmadan aşmak için tedbirler almış ve imparatorluğu sıcak ve uzun yüzyıllara XVIII. Ve XIX. Yüzyıla) taşımıştır.
Bu kitapta 1500'e yakın berat tezkire kayıtları incelenerek malikane alanların kimlikleri, ünvanları, ikamet yerleri, aldıkları malikanelerin cinsi ve senelik hasılatı, yatırdıkları muaccele bedelleri ve benzeri konular hakkında tahliller geliştirilmiştir.

Yenilik İktisadı, Chris Freeman ve Luc Soete, Çev. E. Türkcan, Tübitak Yayınları, Ankara 2003, ISBN 975-403-291-2

Modern toplumsal refahın ve iktisadi gelişmenin en önemli faktörlerinden birisinin teknolojik yenilikler olduğunda kuşku yoktur. Yenilikler devlet yönetiminden şirket yönetimine değin her düzeyde önem kazanmış, sadece kendine özgü bilim ve teknoloji politikaları alanında değil, yeniliğin veya teknolojik değişmenin ortaya çıktığı, insanları ve toplumları etkilediği her yerde, yüzlerce sorunun sorulmasına neden olmaktadır. Yenilik nedir? İcat nedir? Her icat yenilik midir? Modern yenilikler nasıl doğar? Eski icat ve yeniliklerden farkı nedir? Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin rolü ve etkisi nasıl ölçülebilir? Firma düzeyindeki A&G faaliyetleri ile devletlerin bilim ve teknoloji politikaları nasıl olmalıdır? vb. soruların cevapları, bu alanaın en büyük otoritelerinden Chris Freeman ile Luc Soete tarafından, yaklaşık 30 yılda geliştirilmiş bu baş kitapta bulunabilir. Bu eser sadece meraklıların değil, konuya profesyonelce yaklaşmak isteyenlerin de yanlarından ayıramayacakları bir referans kitabı niteliğindedir. 

Modern İktisadın İnşaası, Mark Skousen, Çev: M. Acar, E. Erdem ve M. Toprak, Liberte Yayınları, Ankara 2003, ISBN 975-6877-67-7

İktisat insanların ve toplumların hayatının neresinde yer almaktadır? İktisadî faaliyetler küçümsenebilir mi? Neden kimi ülkeler refah içinde yüzerken kimileri nesiller boyunca sefalet içinde bocalamaktadır? Tarih Adam Smith’i haklı mı çıkarmıştır, yoksa haksız mı? Merkantilizm tarihin eski çağlarında kalmış bir anlayış mıdır, yoksa hâlâ yaşamakta mıdır? Marx’ın ciddîye almaya değer bir iktisadî görüşü var mıdır? Avusturya Okulu, Keynesyenizm, Kamu Tercihi Okulu ve diğer iktisat okulları nerelerde uzlaşmakta, nerelerde çatışmaktadır?

Liberte, sıra dışı bir kitapla iktisadî düşüncenin muhteşem zenginliğini önünüze seriyor. Modern İktisadın İnşası üniversitelerde çoğu zaman bir tür işkenceye dönüşen iktisadî düşünce tarihi derslerini bir zevk haline getiriyor. Sadece üniversite öğrencilerine değil, iktisatla uğraşan herkese iktisat bilgisini zenginleştirme imkânı sağlıyor. Okuyucuyu belli başlı bütün iktisat ekollerinin fikirlerinden, zayıf ve güçlü yanlarından, işleyen ve aksayan taraflarından haberdar ediyor. İktisat okumanın ille de sıkıcı ve bıktırıcı olması gerekmediğini ispatlıyor.

İktisadı sevenler ve iktisadı öğrenmek isteyenler! Bir başucu eseriyle karşı karşıyasınız. Bu kitabı okuduktan sonra hayatınız ve dünyaya bakışınız değişebilir. Lütfen kemerlerinizi bağlayın ve sonra okumaya başlayın.

Küreselleşme: İktisadi Yönelimler ve Sosyopolitik Karşıtlıklar, Der: A.Soyak, Om Yayınevi, İstanbul, 2002, ISBN 975-6530-15-4

“Küreselleşme: İktisadi Yönelimler ve Sosyopolitik Karşıtlıklar” başlıklı bir derlemeye niçin ihtiyaç duyuldu? Bu ihtiyacı birbirleriyle ilintili üç unsur çerçevesinde açıklamak mümkündür:

İlkin küreselleşmeye karşı bir tavır alıştan söz edilebilir. Ancak ne tür bir tavır alış? Öyle ya değişimin karşısında durulabilir mi? Küreselleşen dünya; uçsuz bucaksız, devasa cüssesi bazen dingin ve olabildiğince sakin, bazen çıldırmış, hırçın ve tehlikeli ama her zaman gizemli bir okyanus gibi. Dünya ekonomisi ve sosyopolitik arenasında yaşananlar da böyle değil mi? Okyanusu yutabilir misiniz? O zaman yüzebilmeyi becerebilmek aslolan. Küreselleşme de bizim için böylesi bir olgu; yutulması mümkün olmayan ama mücadele edilmesi gereken......

Görünmez Kalp, Russel Roberts, Liberte Yayınları

“Adamın biri ölmüş,” dedi Sam, “ve kendisini dünyanın en güzel alabalık nehrinin kenarında bulmuş. Gökyüzü masmaviymiş ve adamın elinde en kalitelisinden bir olta duruyormuş. Önünde bir nehir uzanıyormuş, mükemmel bir alabalık ırmağı, kimi yerde hızlı, kimi yerde yavaş akan bir su kütlesi. Adam bütün ömrü boyunca ‘ah balık tutacak biraz vaktim olsa,’ der dururmuş meğer. Cennette olduğunu anlamış. Nehre bir bakmış, dönen bir yer ve bir balık böcek için sıçramış. Tam olması gereken yere oltayı atmış, anında su dalgalanmış, kocaman bir balık suyun yüzüne çıkmış. Sıçradıkça etrafında sular dalgalanıyormuş. Balığın kuvveti ve rengarenk görüntüsü adamı korkuyla karışık bir hayranlığa sürüklemiş. Biraz mücadeleden sonra balığı yakalamış ve yere uzatmış. Herhalde 5-6 kg. varmış! Renkler de ne kadar canlıymış. Balığı bırakıp yeniden nehre dönmüş. Yine balığın biri bir böcek için havaya sıçramış. Adam yine tam isabetli bir olta atmış. Yine çok güzel başka bir balık yakalamış. Bu bir mucizeden başka bir şey değilmiş. Adam Allah’a şükretmek için dizleri üzerine çökmüş. Lâkin gün ilerleyip de adam her girişiminin sonunda balık üstüne balık destelemeye başlayınca, bilincinin kıyıcığından bir düşünce kendini hissettirmeye başlamış. Bir defa da bilerek kötü bir olta sallamaya karar vermiş. Aynı şekilde yine bir balık sıçramış ve adamın oltasına yakalanmış. Adam balığı korkutmak için başlamış bağırmaya ve üstüne su atmaya. Hiçbir şey farketmemiş, her olta atışı garanti bir balık getiriyormuş. O anda anlamış ki, orası Cennet falan değilmiş.”

TERCİH: Bir Serbest Ticaret ve Korumacılık Öyküsü, Russell D. Roberts, Liberte Yayınları

Global ekonomiyle ilgili bir roman mı? Russell Roberts Amerika ve Amerikan iş aleminin karşı karşıya olduğu anahtar uluslararası ekonomik sorunlara bu kışkırtıcı ve tuhaf bakışıyla tüm kuralları altüst ediyor. Tercih'in yıldızı bir ondokuzuncu yüzyıl ekonomisti olan David Ricardo'nun hayaleti. Kanatlarını alabilmek için bir Amerikan televizyon imalat şirketi genel müdürünü, yerel televizyon en-düstrisini yok etme pahasına bile olsa ithalatın Amerika için iyi olduğuna ikna etmek zorundadır. Tercih, iktisat jargonunu kullanmadan uluslararası ticaretin iş hayatını ve günlük yaşantımızı nasıl etkilediğine ilişkin okuyucuya yeni bir perspektif kazandırıyor.

Yalanla Yaşamak, Timur Kuran, Yapı Kredi Yayınları

Devletin misilleme yapmasından korkan muhalifler düşündüklerini söylemekten, resmi politikalara ilişkin kuşkularını dışa vurmaktan, reform isteklerini dile getirmekten kaçınırlar... İşte, Yalanla Yaşamak...
Timur Kuran, kitabında, birbirinden şu ya da bu ölçüde bağımsız olarak gelişmiş bulgu ve yaklaşımların bileşiminden yola çıkarak bir kuram oluşturuyor. Bu kuram, ekonomi geleneğinde yer alan optimizasyon ve denge kavramlarını kapsıyor. Politika biliminde olduğu gibi, toplu karar alma süreçlerinde başrolü baskı gruplarına veriyor. Toplumbilimde olduğu gibi, bireyleri, birbirinden öğrenen, başkalarının kendisine ilişkin düşüncelerinden kaygı duyan toplumsal varlıklar olarak değerlendiriyor.
Son olarak da psikolojinin değişik dallarında görüldüğü gibi, insan aklının sınırlı ve çelişkili olduğunu kabul ediyor. Ve birbirinden yalıtılmış olan gözlemleri içeren öneriler sunuyor.

Lexus ve Zeytin Ağacı: Küreselleşmenin Geleceği, Thomas Friedman, Boyner Yayınları

Dünyanın gerçekte nasıl işlediğini öğrenmek isteyen herkesin ilgisini çekecek bir kitap.
Günümüzde yeni uluslararası sistemi biçimlendirmekte olan küreselleşmeyi, dünya çapında uluslararası ilişkileri ve iç politikaları belirleyen güçleri anlamadan ne günün haberlerini yorumlayabilir, ne de paramızı en iyi nereye yatıracağımızı bilebiliriz. Nasıl oluyor da dünyanın yarısı daha iyi bir otomobil üretebilmek, daha ileri teknolojilere geçebilmek için didinirken diğer yarısı hangi zeytin ağacına ya da toprak parçasına kimin sahip olacağı konusunda didişip durmaya devam ediyor? New York Times'ın ünlü muhabirlerinden Thomas L. Friedman Brezilyalı köylülerden Endonezya'daki yeni girişimcilere, İslamcı öğrencilerden Wall Street ve Silikon Vadisi'ndeki finans sihirbazlarına kadar çok çeşitli insanlarla görüşerek bu kitabı hazırladı. Finansal piyasalar, şirketler, ulus-devletler ile teknoloji arasındaki dünya çapındaki benzeri görülmedik bütünleşme giderek daha da hız kazanıyor ve bir yandan muazzam zenginlikler yaratırken diğer yandan da yıkıcı sonuçlara yol açıyor. Kimine dev ödüller sunarken kimine de ağır cezalar kesiyor. Yazar, çarpıcı örnekler ve dudak uçuklatıcı öykülerle bu sonuçları gözler önüne seriyor. Küreselleşme ile kültür, coğrafya ve geleneğin kadim kuvvetleri arasındaki etkileşim hayatımıza hükmediyor